Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

dr hab. Michał Głuszkowski

Michal.GluszkowskiMichał Głuszkowski

Rusycysta (UMK, 2005) i socjolog (UMK, 2003). Adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze dotyczą dwujęzyczności funkcjonowania języków mniejszości w warunkach polsko-wschodniosłowiańskiego bilingwizmu. Brał udział w kilkunastu ekspedycjach dialektologiczno-socjolingwistycznych do miejscowości zamieszkałych przez staroobrzędowców w Polsce, a także do wspólnot polskich na Ukrainie i na Syberii. Jednocześnie kontynuuje badania w zakresie historii socjologii – przede wszystkim wzajemnych wpływów polsko-rosyjskich. Jest członkiem Komisji Badań Staroobrzędowstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komisji Emigrantologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, redakcji „Roczników Historii Socjologii”, Rady Naukowej czasopisma „Acta Baltico-Slavica”, a także redaktorem technicznym czasopisma „Emigrantologia Słowian”.

Udział w grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:
- OPUS, nr 2011/01/B/HS2/00505, (jako kierownik) pt. Dokumentacja rosyjskiej gwary staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce - internetowa baza danych (na lata 2011-2015)
- SONATA 2, nr 2011/03/D/HS2/06170, (jako wykonawca, kierownik dr Rigels Halili) pt. Pracownia badań nad pamięcią w postkomunistycznej Europie (na lata 2012-2017).
W roku 2010 otrzymał stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
Prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego (gramatyka, ortografia), gramatyki opisowej języka rosyjskiego, socjologii języka, geografii społeczno-ekonomicznej Rosji, stosunków polsko-rosyjskich, a także seminaria dyplomowe (językoznawstwo i rosjoznawstwo).


Kontakt:

sala 317a, tel. 56 611 35 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Działalność naukowa

Prowadzone badania

1. Funkcjonowanie języków mniejszości w warunkach polsko-wschodniosłowiańskiego bilingwizmu (aspekt praktyczny i teoretyczny).

2. Historia socjologii polskiej i rosyjskiej – wzajemne wpływy i inspiracje.

 

Publikacje

Monografia

Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2011, 347 ss.

Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, 272 ss.

 

Redakcje

(wspólnie z K. Dembską) Rosja w dialogu kultur t.1, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015.

(wspólnie z D. Paśko-Koneczniak, M. Ziółkowską-Mówką i S. Grzybowskim) Staroobrzędowcy za granicą, Toruń: Eikon 2014.

(wspólnie z Ewą Nowicką) Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń: Eikon 2013.

(wspólnie z S. Grzybowskim) Staroobrzędowcy za granicą, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2010.

 

Artykuły

Satyryczna funkcja stereotypów na przykładzie analizy porównawczej polskich i rosyjskich anegdot i dowcipów, w: Katarzyna Dembska, Michał Głuszkowski (red.) Rosja w dialogu kultur t.1, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2015, s. 393-404.


Creolization and Balkanization as a result of language (dialect) contact : is the origin of mixed languages universal?, “Slavia Meridionalis” 15/2015, s. 53-66.


Uwagi teoretyczne na temat zmiany kodu w monologach starowierców mieszkających w Polsce, „Acta Baltico-Slavica” 39/2015

Socio-cultural and language changes in a "cultural island": Vershina - a Polish village in Siberia, “Eastern European Countryside” 20/2014, s. 167-188.

"Poloki" czy "Ruskie"? Tożsamość wierszynian na podstawie ich własnych narracji wobec obrazu kreowanego przez polskie źródła, w: Ewa Golachowska, Anna Zielińska (red.), Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. 3. Narracja i pamięć, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 2014, s. 325-340.

Прошлое и отношение к истории общины на примере избранных высказываний старообрядцев, проживающих в Польше, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych Świecie” 3/2014, s. 71-83.

Rola Polskiego Centrum Kulturalnego w Stryju (Ukraina) w kształtowaniu kompetencji językowej i przyszłych losów tamtejszej młodzieży polskiego pochodzenia, w: Wiktoria Dzianisava, Paweł Juszkiewicz, Ana Okuskaite (red.), Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. II edycja, Warszawa: Elipsa 2014, s. 171-177.

Особенности языка среднего поколения старообрядцев сувальского и августовского регионов, w: Dorota Paśko-Koneczniak, Magdalena Ziółkowska, Stefan Grzybowski, Michał Głuszkowski (red.), Staroobrzędowcy za granicą 2: Historia, religia, język, kultura, Toruń: Eikon 2014, s. 89-98.

Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши, w: О.Н. Крылова (red.) Диалектная лексика. Санкт Петербург: Ин-т лингв. исслед. РАН. Нестор-История 2013, s. 102-107.

Wpływ postaw wobec języka na charakter kontaktu językowego. Na przykładzie sytuacji językowej dzieci i młodzieży z Polskiego Centrum Kulturalnego w Stryju (Ukraina), w: J. Mędelska, E. Titarenko (red.), Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013, s. 21-32.

Idiolektalne zróżnicowanie przełączania kodów w dwujęzyczności starowierców regionu suwalsko-augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 37/2013, s. 265-275.

Социальная память общины проживающих в Польше старообрядцев и ее «имплантаты», в: Проблемы российско-польской истории и культурный диалог. Материалы международной научной конференции 23-24 апреля 2013 года Новосибирск. под ред. М. Волос, П. Глушковский, Н.С. Гурьянова, Н.П. Матханова, И.С. Трояк, Е.Н. Туманик. Новосибирск: Институт истории СО РАН 2013, c. 410-418.

(wspólnie z S. Grzybowskim) Диглоссия и сферы употребления польского языка и русского говора в общине старообрядцев сувальско-августовского региона (Польша) w: Kasatkin L. L. (red.) Русские старообрядцы. Язык. Литература. История. Сборник статей к XV Международному съезду славистов, Москва: РАН Институт Русского Языка им. В. B. Виноградова 2013, s. 379-389.

Asymilacja wyspy językowo-kulturowej. Przypadek młodego pokolenia polskich staroobrzędowców, w: Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.), Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń: Eikon 2013, s. 271-280.


(wspólnie z Ewą Nowicką) Wstęp, w: Ewa Nowicka, Michał Głuszkowski (red.), Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń: Eikon 2013, s. 9-12.


Dwa języki – jedna tożsamość. Wierszyna – polska wieś na Syberii, w: E. Golachowska, A. Zielińska (red.), Tożsamość wobec wielojęzyczności. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t.2, Warszawa: SOW, 2012, ISBN 978-83-89191-16-8, s. 119-130.


Bilingwizm z dyglosją w sytuacji wyspowej. Polska wieś Wierszyna na Syberii,  w: M. Korytkowska i in. (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12. Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, Warszawa PAN: 2012, s. 45-51.

Vershina, a Polish village in Siberia, as a language (dialect) island, “Zeitschrift für Slawistik”, Vol. 57, No. 4, s. 427-442.

Przełączanie kodów czy kod mieszany? Aktualny stan bilingwizmu staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim, „Acta Baltico-Slavica”, 36/2012, s. 27-39.

Главные черты двуязычия и двукультурия на примере старообрядцев в Польше и польских общин в Украине и в России, w: Dorota Paśko-Koneczniak (red.), Współczesne badania nad kulturą, literaturą i językiem rosyjskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 403-416.

Язык или языки религии? Сосуществование двух кодов в религиозной жизни Вершины – польской деревни в Сибири, w: Александр К. Гадомский, Ксениjа Кончаревиħ (ред.), Теолингвистика. Међународни тематски зборник радова, Београд: ПБФ 2012, c. 219-227.

Mychajło Hruszewski. Ukraiński polityk, historyk, socjolog i etnograf, w: Andrzej Kaleta (red.), Cztery dekady socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Socjologia i socjologowie wsi krajów Europy Środkowej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012, s. 443-449.

Socjologizm teorii badań dwujęzyczności Uriela Weinreicha, „Roczniki Historii Socjologii” 1/2011, s. 101-117.

Czy gwara staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego jest wciąż rosyjska?, „Zeszyty Łużyckie” 45/2011, s. 107-117.

Факторы способствующие сохранению средневеликорусских диалектных черт у польских старообрядцев, „Липоване. История и культура русских старообрядцев” 8/2011, Киев, c. 194-197.

Język religii i jego znaczenie dla zachowania tożsamości przez polskich staroobrzędowców, w: Golachowska Ewa, Zielińska Anna (red.) Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t.1. Wokół religii i jej języka, Warszawa: SOW 2011, s. 135-144.

Wpływ czynników demograficznych na funkcjonowanie społeczności staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce, w: Mikulski Krzysztof, Zielińska Agnieszka, Pękacka-Falkowska Katarzyna (red.) Między Wschodem a Zachodem. tom V. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, Toruń: Grado 2011, s. 205-216

Zmiany sytuacji językowej w Wierszynie koło Irkucka w warunkach dwujęzyczności polsko-rosyjskiej, „Acta Baltico-Slavica” 35/2011, s. 13-27.

Vershina – a Polish village in Siberia. Factors influencing language maintenance under changing social, cultural, economic and political conditions, “Eesti ja some-ugri keeleteaduse ajakari. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics (ESUKA – JEFUL)” 2­ – 1/2011, s. 157-170;

Последний этап развития языкового и культурного контакта (на примере некоторых идиолектов молодого поколения польских старообрядцев сувальского и авгусовского регионов), w: W. Choriew, S. Grzybowski i M. Wołos (red.), Польско-русские языковые, литературные и культурные контакты, Moskwa: Kwadriga 2011, s. 60-71;

Вариативность языка польских старообрядцев как признак языкового сдвига, w: И.П. Кюльмоя (red.) Humaniora: Lingua Russica. XIII. Развитие и вариативность языка в современном мире, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, s. 56-71;

Элементы социо- и психолингвистики в учениях И.А. Бодуэна де Куртенэ, w: П. Глушковски, Г.П. Мягков, Р.А. Циунчук (ред.), POLONIA в Казани и в Волго-Урале в XIX-XX вв., Казань: Казанский Университет, s. 121-131;

Изменения ситуации культурного и языкового острова – польская деревня в Сибири: Вершина на переломе ХХ-XXI веков, А.К. Гадомский (ред.), Крымско-польский сборник научных работ, т.8, Symferopol: Universum, s.141-146;

(wspólnie z Julitą Pieńkosz) Hasło ‘socjologia’ w encyklopediach rosyjskich, „Przegląd Socjologiczny” 4/2010, s. 149-163;

Функционирование старообрядческого говора в Польше на примере одного идиолекта – „Die Welt der Slaven” LV/2010, s. 312-333;

Typy przełączania kodu w rosyjsko-polskiej dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego – „Slavia Orientalis” 1/2010, s. 81-98;

Socjologiczne podstawy zmiany językowej. Na przykładzie społeczności staroobrzędowców w polskim otoczeniu językowym (region suwalsko-augustowski) w: Bronisław Kodzis i Maria Giej (red.) Słowianie Wschodni na emigracji: Literatura - Kultura  - Język", Studia i Szkice Slawistyczne X, Opole 2010, s. 465-475;

Территориальная разновидность говора польских старообрядцев (на примере избранных идиолектов сувальского и августовского регионов) w: Głuszkowski M., Grzybowski S. (red.) „Staroobrzędowcy za granicą. Historia. Język. Kultura”, Toruń: UMK 2010, s. 171-180;

Zachowane cechy dialektalne oraz wpływy polskie w rosyjskiej gwarze przedstawiciela starszego pokolenia staroobrzędowców regionu augustowskiego, „Acta Baltico-Slavica” 34/2010, s. 157-168;

Двуязычие и двукультурие польских старообрядцев сувальско-августовского региона – „Липоване. История и культура русских старообрядцев” 7/2010, s. 250-256;

Wpływy rosyjskie na socjologię polską w latach 1864-1918, w: P. Łuczeczko (red.), Historie nieoczywiste. szkice z dziejów socjologii polskiej, Gdańsk: UG, s. 227-248;

Hybrydyzacja kultury a hybrydyzacja języka. Przypadek mieszkańców Wierszyny, polskiej wsi na Syberii, w: W. Kuligowski (red.), Nowe języki. Studia z zakresu kreolizacji języków i kultur, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 85-94;

Dyglosja w społeczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego – „Socjolingwistyka” 22-23/2009, s. 115-131;

Z wizytą u potomków polskich osadników – „Zesłaniec” 41/2009, s. 15-28;

Miejsce religii i sacrum w życiu mieszkających w Polsce staroobrzędowców – „Literatura Ludowa” 6/2009, s. 31-46;

Wpływy rosyjskie w socjologii Ludwika Krzywickiego – „Przegląd Socjologiczny” LVIII/2 2009, s. 53-69;

Obraz własny mieszkańców Wierszyny – polskiej wsi na Syberii na tle historii ich miejscowości. Na podstawie tekstów pisanych oraz ustnych relacji wierszynian – „Literatura Ludowa” 2/2009, s. 3-17;

Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją – „LingVaria” 2/2009, s. 71-81;

Rozwiązania systemowe w zakresie poradnictwa zawodowego w gminach biorących udział w projekcie „Daleka podróż... – z terenów wiejskich do kariery” w: „Doradca Zawodowy” 2(7)/2009, s. 39-43;

Wykorzystanie nauk społecznych jako narzędzi pomocniczych językoznawstwa. Na przykładzie badań dwujęzyczności polskich staroobrzędowców, w: M. Skarżyński i A. Czelakowska (red.), Język z różnych stron widziany. Biblioteka LingVariów t.3, 2009, Kraków: UJ Wydział Polonistyki, s. 131-137.

Tożsamość kulturowo-językowa polskich staroobrzędowców. Możliwe płaszczyzny przemilczeń, [w:] J. Goszczyńska i G. Szwat-Gyłybowa (red.), Przemilczenia w relacjach międzykulturowych, 2008, Warszawa, s. 422-434.

(wspólnie z S. Grzybowskim) Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, w: Касаткин Л. Л. (red.) Русские старообрядцы. Язык. Литература. Исторя., 2008, Москва: РАН Институт Русского Языка им. В. Виноградова, s. 200-215;

Rola języka mniejszości jako czynnika podtrzymania tożsamości grupowej u polskich staroobrzędowców w regionie suwalsko-augustowskim – „Acta Polono-Ruthenica” XIII/2008, s. 389-398;

Языковая ситуация и культурное самосознание детей и молодежи Польского Культурного Центра им. Корнеля Макушинского в Стрые, w: Крымско-польский сборник научных работ T. 5, pod red. A. K. Gadomskiego, 2007, Symferopol: Universum, s. 205-212;

Zasłużony dla miasta Kowala. Głuszkowski Feliks (1921-2003); (biogram), w: Z.J. Zasada i B. Ziółkowski (red.) Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic, 2006,Włocławek: WTN, s. 82-84.

Язык молодого поколения старообрядцев деревень Габове Гронды и Бур, „Slavia Orientalis” nr 2/2006, s. 239-59.

Myhaylo Hrushevskiy – the Precursor of Rural Sociology in Ukraine, "Eastern European Countryside” 9/2003, s. 205-10.

Socio- and Psycholinguistic Aspects of Minority Languages Evolution. The Polish Old Believers Case,­ „Acta Universitatis Siauliensis” 2/2006, s. 62-74.

Nietradycyjne metody nauczania socjologii na Ukrainie, [w:]Socjologia w szkołach wyższych w Polsce, pod red. K. Szafraniec i W. Wincławskiego, Toruń: UMK, 2003, s. 331-37


Tłumaczenia

(wspólnie z Piotrem Zemszałem) Rudolf. G. Pichoja, Historia władzy w ZSRR 1945-1990, Warszawa: PWN 2011.

Tłumaczenia streszczeń w tomie Хрестоматия теолингвистики pod red. A. K. Gadomskiego i Cz. Łapicza, Symferopol: Universum, 2008.

Tłumaczenia streszczeń w tomie Крымско-польский сборник научных работ t.8, pod red. A. K. Gadomskiego, Symferopol: Universum, 2008.

Tłumaczenia streszczeń w tomie Крымско-польский сборник научных работ t.5, pod red. A. K. Gadomskiego, Symferopol: Universum, 2007.

 

Recenzje

Historia i folklor kujawskiej wsi - recenzja: Arkadiusz Ciechalski, Kłóbka – wieś na Szlaku Chopinowskim; Bohdan Lisowski, Wiersze, pieśni, informacje o Kłóbce, Brześć Kujawski 2014, 296 s., „Literatura Ludowa” 2/2015, s. 69-71.


recenzja: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2014, ss. 476, „Acta Baltico-Slavica” 39/2015

Folklor starowierców Estonii – recenzja: Marina Kuwajcewa (wyb.), Duchownyje stichi i lubimyje piesni starowierow Estonii (Wiersze duchowne i ulubione pieśni staroobrzędowców Estonii), Narwa 2012, Narva Muuseum, 120 s.; Paweł Warunin, Riapusza (Sielawek), Tallin 2012, Rahvakultuuri Keskus, 78 s., "Literatura  Ludowa" 4-5/2014, s. 103-105.

recenzja: Grzegorz Dąbrowski, "Prosta etnografia Wileńszczyzny", Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław 2013, ss. 313. „Wileńszczyzna. Przedmioty – opowieści – refleksje” red. Piotr Oleksy, Mateusz Sikora, Epigram, Bydgoszcz 2012, „Acta Baltico-Slavica” 38/2014, ss. 185 s. 333-339.

recenzja: H. Grochola‑Szczepanek Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 48/2013, s. 261-266.

recenzja: Intierakcyonizm w amierikanskoj socyołogii i socyalnoj psichologii pierwoj połowiny XX wieka / Władimir G. Nikołajew [wyb. i tłum.]. Moskwa 2010, „Roczniki Historii Socjologii” 3/2013, s. 227

recenzja: Zapadnaja socyologija XX wieka / Walerij W. Afanasjew. Moskwa 2010, „Roczniki Historii Socjologii” 3/2013, s. 227-228

recenzja: Istorija tieorieticzeskoj socyologii / Inna Feliksowna Diewiatko, Marina Samuiłowna Kowalowa, Walentina Nitowna Fomina [red.]. Moskwa 2010, s. 220-223

recenzja: E. Smułkowa (red.), Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I, Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011, ss 659, „Slavia Orientalis” ISSN 0037-6744, LXI/4/2012, s. 546-551.

recenzja: Прошанов Сергей Л., Социология конфликта в России. История, теория, современность. Издат. ЛКИ, Москва 2008, „Roczniki Historii Socjologii” 1/2011, s. 197.

recenzja: Агапов Платон В., Афанасьев Валерий В., Консервативная мысль в России, Издательство Канон-Плюс, Москва 2009, „Roczniki Historii Socjologii” 1/2011, s. 198.

recenzja: Кареев Николай И., Исследования в области древней мифологии, Издат. Книжный дом «Либроком», Москва 2011, „Roczniki Historii Socjologii” 1/2011, s. 198-199.

Historia, folklor, język i życie społeczne Bukowiny – recenzja pracy zbiorowej Helena Krasowska, Eugeniusz Kłosek, Magdalena Pokrzyńska, Zbigniew Kowalski (red.), Bukowina. Integracja społeczno-kulturowa na pograniczu, Wraszawa-Wrocław-Zielona Góra-Piła 2010, SOW, „Literatura Ludowa” 4-5/2011, s. 95-97.

recenzja: Nábělková Mira: Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu, Veda, vydavateľstvo SAV/Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Bratislava-Praha 2008, „Socjolingwistyka” 24-25/2011, s. 193-198.

recenzja: Трошина Наталья Николаевна (ред.): Социолингвистика вчера и сегодня. Сборник научных трудов, РАН – ИНИОН, изд. 2, дополненное, Москва 2008, „Socjolingwistyka” 24-25/2011, s. 173-178.

recenzja pracy zbiorowej: E. Dzięgiel, A. Zielińska (red.) Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce, t.I, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 45/2010, s. 187-191;

Obserwacja uczestnicząca w petersburskiej socjologii, recenzja książki Woronkow, Wiktor i Elena Czikadze (red.) 2009. Ujti, cztoby ostatsa. Socjołog w polie. Sankt-Petersburg: Aleteja, „Studia Socjologiczne” 4/2010, s. 297-303;

Znaczenie wielojęzyczności w kształtowaniu tożsamości na pograniczach – recenzja pracy zbiorowej: Anna, Engelking i in. (red.), Tożsamość-Język-Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, Warszawa 2008, „Kultura i Społeczeństwo”, rok LIV, nr 2, 2010 s. 196-199;

Wykluczenie etniczne w Polsce – recenzja pracy zbiorowej: A. Jasińska-Kania, S. Łodziński (red.), Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Warszawa 2009, „Sprawy Narodowościowe” 36/2010, s. 242-245;

Autoportret wsi rosyjskiej, recenzja pracy zbiorowej Л. Л. Касаткин (red.) Русская деревня в рассказах ее жителей, Москва: AST-PRESS 2009, „Literatura Ludowa”, s. 104-105;

Gwary białoruskie na Łotwie – recenzja książki M. Jankowiaka, Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, „Slavia Orientalis” 4/2009, s. 485-489;

Subiektywne czynniki kształtujące tożsamość narodowościową, „Studia Socjologiczne” 3/2008, s. 159-164;

Ponowne odkrywanie Józefa Obrębskiego - recenzja książki J. Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne, Warszawa 2007, „Literatura Ludowa” 6/2008, s. 60-61;

Маленькая Польша в таежной Сибири – recenzja książki В. Петшик, Маленькая Польша в таежной Сибири, Норильск 2008 - „Slavia Orientalis” 4/2008, s. 559-562;

Czym jest stygmat społeczny? Ujęcie całościowe – recenzja książki E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007 - „Kultura i Społeczeństwo” 2/2008, s. 58-61;

Różne oblicza lokalności – recenzja książki Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, pod red. J. Kurczewskiej – „Literatura Ludowa” 2/2008, s. 65-67;

recenzja książki M. Misiak: Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław 2006 - „Slavia Orientalis” 3/2007, s. 454-58;

Historia jednej miejscowości - recenzja książki Kąkolówka dawniej i dziś, pod red. P. Jamioła, Kraków 2005 - „Literatura Ludowa” 2/2007, s. 64-66;

Leksykografia czy etnografia – recenzja książki M. Rak, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków 2005 – „Literatura Ludowa” 2/2006, s. 51-52;

Sytuacja językowa Niemirowa nad Bugiem, – recenzja książki B. Janiak, Pogranicze językowe polsko-wschodniosłowiańskie (na podstawie fleksji ukraińskiej i polskiej gwary Niemirowa nad Bugiem, Łódź 2004 - "Slavia Orientalis" 1/2005, s.140-43.

Rozumem Rosji nie obejmiesz – recenzja książki Niemarksistowska filozofia rosyjska: antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX w. Cz. 1, pod red. L. Kiejzik, Łódź 2001 - „Kultura i Społeczeństwo” 1/2003.

 

Sprawozdania

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego: Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, „Slavia Orientalis” ISSN 0037-6744, LXI/4/2012, s. 569-571


Tezy wystąpień

Strukturalizm językoznawczy i socjologiczny. Wzajemne inspiracje czy jedna nauka?, w: Piotr Sobotka (red.), Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole w stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure’a, Warszawa: BelStudio 2013, s. 34-36.

Социо- и психолингвистические основы заимствований в русской диалектной лексике старообрядцев, проживающих на территории Польши, w: С.А. Мызников, О.Н. Крылова, И.В. Бакланова (ред.), Славянская диалектная лексикография: Материалы конференции, СПб: Ин-т лингв. исслед. РАН.: Наука 2011, с. 28-29;

Особенности языка среднего поколения польских старообрядцев сувальского и августовского региона, w: „Актуальные проблемы русской диалектологии. Тезисы докладов международной конференции 18-21 октября 2009 г.”, 2009, Moskwa: RAN Instytut Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa, s. 54-55;

(wspólnie z: S. Grzybowski) - Социолингвистическая ситуация старообрядцев в деревнях Габове Гронды и Бур, [w:] 14 Меѓународен Славистички Конгрес. Охрид, Р. Македониja / 10-16 септември 2008. Зборник на резимеа. II том, s. 377;- Vershina – a Polish village in Siberia. Factors influencing language maintenance; w: “ICML XII Conference Abstracts”, 2009, Tartu: University of Tartu, s. 56-57;

Polish Old Believers: the Language Shift, Maintenance or ...? w: “ICML XI Conference Abstracts”, 2007, Pecs: University of Pecs, s. 75;

(wspólnie z: S. Grzybowski‚ D. Paśko) Функционирование русского островного говора в Польше в условиях польско-русского двуязычия w: „Актуальные проблемы русской диалектологии. Тезисы докладов международной конференции 23-25 октября 2006 г.”, 2006, Moskwa: RAN Institut Russkogo Jazyka im. W. W. Winogradowa, s. 40–42.


Teksty popularno-naukowe, nienaukowe i beletrystyka

Staroobrzędowcy w Polsce – „Kurier Bałkański” Nr 1, rok II, 2005

Rosja w kinie, "Ilustrator", Toruń 1/2004, s.3.

Gotta catch ‘em all!, "Undergrunt" nr 5(1/2002).

Chłopaki płaczą, "Undergrunt" nr 6 (2/2002), s.130.

Adres

Wydział Filologiczny UMK

Katedra Filologii Słowiańskiej

ul. Fosa Staromiejska 3

87-100 Toruń

Władze Katedry

Kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dziekanat

mgr Agnieszka Czyżewska

tel. 56 611-35-16, p. 114

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat

mgr Joanna Nolka

ul. Fosa Staromiejska 3 (p.408)

87-100 Toruń

tel. (56) 611-37-83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.